Lebensmittelpakete

Ein Hilfsprojekt von „Ambalangoda e.V.“ (G. Behrendt) in Ambalangoda, Sri Lanka